W marcu odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego

Kończy się czas realizacji testów sprawnościowych z wychowania fizycznego zgodnie ze zmianą podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewidzianą w art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1718). 

Zgodnie z art. 28 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nauczyciel wychowania fizycznego w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego dla uczniów:

 • klas IV–VIII szkoły podstawowej, w tym uczniów klas szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego i technikum, w tym uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego

będzie przeprowadzał raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie testy sprawnościowe, a wyniki z tych testów, datę ich przeprowadzenia oraz masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzała do ewidencji „Sportowe Talenty”.

Testy sprawnościowe obejmują:

 1. bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,
 2. 20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit, opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,
 3. podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,
 4. skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

12 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 3  odbyła się konferencja metodyczna „Diagnoza sprawności i umiejętności ruchowych -  FUS - Test fundamentalnych umiejętności ruchowych”. Organizatorem było Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu,  doradca metodyczny z wychowania fizycznego Bogumiła Dziekan-Gąbka. W programie konferencji zawarte były najbardziej aktualne wiadomości związane z  testowaniem uczniów na wychowaniu fizycznym i zajęciach pozalekcyjnych, Program  konferencji:

 1. Poznanie testów sprawności fizycznej zapisanych w rozporządzeniu MEiN - Bogumiła Dziekan-Gąbka – CKPiDN
 2. Sposób przeprowadzania testów w klasie szkolnej: realizacja, pomiar i zapis - nauczyciele wychowania fizycznego SP nr 3 w Mielcu
 3. Prezentacja platformy i wprowadzenie testów na portalu „Sportowe talenty" - dr hab. Hubert Makaruk
 4. Prezentacja „Testu Fundamentalnych Umiejętności Ruchowych” – znaczenie kompetencji ruchowej i fundamentalnych umiejętności ruchowych dla zdrowego stylu życia - dr hab. Hubert Makaruk
 5. Przeprowadzenie FUS, przygotowanie infrastruktury i sprzętu, wykorzystanie nowych technologii, kryteria oceny kompetencji ruchowej oraz fundamentalnych umiejętności ruchowych - dr hab. Hubert Makaruk

 

       

PHOTO 2

PHOTO 4

PHOTO 6

PHOTO 1

PHOTO 9
  

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700