SPL.04. Organizacja transportu

Nowy bezpłatny system kształcenia zawodowego dla dorosłych!

 1. REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia osób dorosłych i bezpłatny sposób na :

 • zdobycie nowego zawodu,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły  gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową oraz 18-ty rok życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie następujących kwalifikacji:

 1. ORGANIZACJA

Organizacja transportu, w tym efekty wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru kształcenia

SPL.04

333106

technik logistyk

462 godz. + 140 godz. praktyki

Kurs prowadzony będzie w systemie zaocznym z pewnymi elementami e-learningu (dotyczącego zagadnień teoretycznych).

Czas trwania kursu SPL.04 przewidziany jest na 3 semestry

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną. Zdobycie tej kwalifikacji SPL.04 wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia ogólnego oraz posiadanie świadectwa potwierdzające w zawodzie SPL.01 oznaczać będzie zdobycie zawodu technik logistyk potwierdzonego dyplomem.

 1. UMIEJETNOŚCI

W programie przewidziana jest realizacja następujących modułów dydaktycznych:

 • 04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • 04.2. Podstawy logistyki.
 • 04.3. Planowanie procesów transportowych.
 • 04.4. Organizacja procesów transportowych.
 • 04.5. Dokumentowanie procesów transportowych.
 • 04.6. Język obcy zawodowy.
 • 04.7. Kompetencje personalne i społeczne.
 • 04.8. Organizacja pracy małych zespołów.
 • Praktyki zawodowe – 140 godz. (godziny w zakładach pracy)

Słuchacz powyższej kwalifikacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- planowania realizacji usług transportowych,

- dobierania środków technicznych i technologii do wykonania usługi przewozu,

- dobierania opakowania transportowego do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta,

- formowania jednostki ładunkowej,

- dobierania rodzaju urządzeń do mechanizacji prac ładunkowych,

-  dobierania sposobu zabezpieczania ładunku w procesie transportowym,

- opracowania harmonogramu procesu transportowego,

- obliczania kosztów procesu transportowego.

- sporządzania dokumentów transportowych w języku polskim i angielskim,

 1. OPIS  ZAWODU

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700