Zapraszamy na studia podyplomowe „ OLIGOFRENOPEDAGOGIKA"

Studia dają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w przedszkolach, szkołach specjalnych, szkołach-klasach integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, warsztatach terapii zajęciowej.

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (soboty, niedziele) w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu.

Adresatami studiów są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Nauczyciele, którzy spełniają kryteria do pracy w nauczaniu zintegrowanym, blokowym i/lub przedmiotowym, poszukujący kwalifikacji do pracy z uczniem upośledzonym umysłowo.


"Oligofrenopedagogika" - 396 godz. w tym 120 godz. praktyk.

Całkowity koszt studiów: 4500 złotych (3 semestry)

Wybrane problemy psychologii zdrowia i rozwoju osób z niepełnosprawności intelektualną:
• Psychologia kliniczna z psychopatologią
• Pedagogika specjalna - zagadnienia społeczne
• Pedagogika specjalna - rewalidacja dziecka i wsparcie rodziny
• Diagnoza psychopedagogiczna
• Przepisy prawa dotyczące uczniów i osób dorosłych z niepełnosprawnością
• Praca z uczniem z autyzmem
• Wprowadzenie do surdopedagogiki
• Wprowadzenie do tyflopedagogiki
• Wprowadzenie do pedagogiki terapeutycznej
• Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
• Wprowadzenie do logopedii
• Metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą z
• głębokim upośledzeniem umysłowym
• Metodyka nauczania i rewalidacja uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym na I etapie edukacyjnym
• Metodyka wychowania przedszkolnego i rewalidacja dzieci upośledzonych umysłow w stopniu umiarkowanym lub znacznym
• Metodyka nauczania i rewalidacja uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym na II i III etapie edukacyjnym
• Metodyka nauczania i rewalidacja uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym w szkołach ponadgimnazjalnych
• Metodyka nauczania i rewalidacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
• lub znacznym na I, II, III i IV etapie edukacyjnym
• Projekt edukacyjny
• Kompetencje uzupełniające (fakultatywne)
• Praktyka


Cel studiów: Uzyskanie wiadomości i umiejętności przygotowujących do diagnozowania, programowania, planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z osobami upośledzonymi umysłowo.

Studia kończą się napisaniem projektu edukacyjnego.

Więcej informacji i zapisy pod numerem telefonu 17 250 64 83 Agnieszka Tomczyk

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym, a poszczególne kierunki uruchamiane są w momencie zebrania wymaganej liczby kandydatów (co najmniej piętnastu).

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700